Gebruiksvoorwaarden

INFORMATIE EN REGELGEVING MET BETREKKING TOT DE OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE PROGRAMMATUUR EN INFORMATIEBRONNEN

Het auteursrecht op alle programmatuur en informatiebronnen die vanaf deze website en de bijbehorende servers kunnen worden gebruikt en/of gedownload berust bij QIOS B.V. en/of Stichting OOM en/of haar toeleveranciers.

Verveelvoudiging, herdistributie of misbruik van hier beschikbaar gestelde programmatuur en of informatiebronnen is bij de wet uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd.

ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, GELDT DAT HET KOPIËREN OF VERVEELVOUDIGEN VAN DE SOFTWARE OP ENIGE ANDERE SERVER OF LOKATIE VOOR VERDERE VERVEELVOUDIGING OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN IS.

OOM WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, DAARONDER BEGREPEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EIGENDOM, OF GARANTIES DAT DE SOFTWARE NIET INBREUKMAKEND IS, VAN DE HAND.