Disclaimer

Stichting OOM (OOM) en/of haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verlies van gegevens, verminderd gebruik, gederfde winst, gemiste besparingen of voor overige indirecte of gevolgschade van welke aard ook. OOM staat er niet voor in dat de inhoud van haar website, extranet of de daarop aangeboden software geschikt is voor de door de gebruiker beoogde toepassing.

Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden. OOM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen, apparatuur of software, ongeacht of deze verbindingen, apparatuur of software door OOM of een derde worden vervaardigd, onderhouden of beheerd, of andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de OOM software, webservices, website(s), database(s) en de daaraan verbonden faciliteiten van OOM of derden. De gebruiker is zich er van bewust dat het Internet niet altijd (direct) toegankelijk en daardoor niet als geheel betrouwbaar communicatiemedium aan te merken is. OOM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van computervirussen of andere bronnen die als doel hebben de normale en correcte werking van programmatuur en/of apparatuur te beinvloeden.